Regulamin

Regulamin zakupów w Lorien Sp. z o.o. obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

Spis treści:

1. Informacje o sklepach i spółce

2. Polityka ochrony prywatności

3. Zwroty

4. Prawo odstąpienia od umowy

5. Formularze do pobraniaInformacje o sklepach i spółce

Lorien to sklep stacjonarny, dostępny pod adresem: Warszawa, ul. Marszałkowska 111A, i internetowy, dostępny w domenie Lorienek.pl oraz Lorien.waw.pl, prowadzone przez Lorien sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-102), ul. Marszałkowska 111A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041815, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 017412264, NIP: 1132329298, kapitał zakładowy 100.000 złotych opłacony w całości.

1. Lorien sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Lorienek.pl i Lorien.waw.pl oraz za pośrednictwem serwisu Allegro.pl

2. Klienci mają możliwość korzystania z Lorienek.pl i Lorien.waw.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Lorien sp. z o.o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez poinformowanie drogą elektroniczną o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Lorien sp. z o.o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Lorienek.pl i Lorien.waw.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny przy dokonywaniu zakupów. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Lorien sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Lorien sp. z o.o. na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Lorienek.pl i Lorien.waw.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Lorienek.pl i Lorien.waw.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Lorienek.pl i Lorien.waw.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Lorienek.pl i Lorien.waw.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt i odebrany osobiście w siedzibie Lorien Sp. z o.o. wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Wyboru dokumentu zakupu dokonuje Klient, który odbiera towar osobiście na miejscu.
W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem Lorien.waw.pl lub Lorienek.pl, oraz wysyłki towaru do klienta, otrzymuje on fakturę w formie elektronicznej. Dzieje się tak za zgodą Klienta, który zaakceptował regulamin sklepu, akceptując tym samym taką formę otrzymania dokumentu. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

6A. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Lorien Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie stacjonarnym Lorien pod adresem: Warszawa, ul. Marszałkowska 111A. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wskazanym na Lorienek.pl i Lorien.waw.pl.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Lorien Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta lub adres Paczkomatu firmy Inpost, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep stacjonarny Lorien, adres: Warszawa, ul. Marszałkowska 111 A.

9. W sytuacji gdy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl, Lorien sp. z o.o. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (tzw. wysyłka za pobraniem) lub w kasie punktu odbioru osobistego.
b) Przedpłata przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Lorien sp. z o.o. zamówienie jest przekazywane do realizacji.
c) Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - transakcja płatności kartą jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
d) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Lorienek.pl i Lorien.waw.pl, Lorien sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy (licząc dni robocze). W przypadku odbioru osobistego przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu odbioru osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Lorien sp. z o.o. informuje drogą elektroniczną (e-mail). Produkt lub produkty należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Produkt lub produkty, które nie zostaną odebrana w wyznaczonym terminie, zostaną odesłane do magazynu i zamówienie zostanie anulowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w opisie produktu na stronach Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl brak informacji o gwarancji lub widnieje informacja o gwarancji realizowanej przez Lorien Sp. z o.o., produkt należy odesłać na adres magazynu Lorien sp. z o.o. podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do sklepu stacjonarnego na adres: LORIEN, 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111A

14. Lorien sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej na adres Lorien sp. z o.o., 00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111A na koszt Lorien sp. z o.o.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Lorien sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Lorien sp. z o.o. albo Lorien sp. z o.o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Lorien sp.z o.o. rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Lorien sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Lorien sp. z o.o.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Lorien Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111A 00-102 Warszawa, (22) 654-50-70 lub 606-291-344, aukcje@lorien.waw.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta w okresie nie dłuższym niż niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Lorien sp. z o.o. dokonanych przez Klienta zakupów. Klient zwraca zużyty sprzęt na swój koszt.

20. Lorien sp. z o.o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Lorienek.pl i Lorien.waw.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Lorien sp. z o.o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Lorienek.pl i Lorien.waw.pl zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. Klient przy pierwszym logowaniu w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Lorien sp. z o.o.

22. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

23. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Lorien sp. z o.o. w ramach Lorienek.pl i Lorien.waw.pl.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.ZAŁĄCZNIK nr 1 - Polityka Ochrony Prywatności

1. Lorien sp. z o.o. przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Lorien sp. z o.o. sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl .

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 111A 00-102.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Lorien sp. z o.o. udostępnia sklepowi Lorien, za odrębną zgodą Klientów Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez sklep Lorien, ich dane osobowe niezbędne do wykonania zawartej w związku z zakupem produktu umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Lorien sp. z o.o. oraz sklepu Lorien w zakresie Lorienek.pl i Lorien.waw.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Lorienek.pl i Lorien.waw.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać Lorienek.pl i Lorien.waw.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Lorien sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji wysyłając maila z prośbą o rezygnację na adres aukcje@lorien.waw.pl.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Lorien sp. z o.o. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Lorien sp. z o.o. wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Lorien sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., InPost S.A., Poczta Polska Spółka Akcyjna, Dotpay S.A., Ceneo Sp. z o.o.. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


11. Lorien sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Lorien sp. z o.o. zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Lorien sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Lorien sp. z o.o. administratorowi danych.

12. Lorien sp. z o.o. zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych a także zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Lorien sp. z o.o. mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Lorien sp. z o.o. lub też gdy Lorien sp. z o.o. uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, Lorien sp. z o.o. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. Lorien sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Lorien sp. z o.o. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Lorienek.pl i Lorien.waw.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Lorienek.pl lub Lorien.waw.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
ZAŁĄCZNIK nr 2 - Zwroty


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Lorien Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111A 00-102 Warszawa, (22) 654-50-70 lub 606-291-344, aukcje@lorien.waw.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [http://serwer1465393.home.pl/aukcje/pliki-do-pobrania/Formularz_ZWROTU.pdf]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz [Lorien Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111A 00-102 Warszawa], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY można pobrać pod tym linkiem:
http://serwer1465393.home.pl/aukcje/pliki-do-pobrania/Formularz_ZWROTU.pdf

FORMULARZ REKLAMACYJNY można pobrać pod tym linkiem:
http://serwer1465393.home.pl/aukcje/pliki-do-pobrania/Formularz_REKLAMACJI.pdf

Adres odesłania zwracanych produktów:
LORIEN Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 111A
Warszawa 00-102

 


Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel